Добредојдовте на официјалната web страница на МАККОНТРОЛ ДОО - Скопје


 •  МАККОНТРОЛ ДОО - Скопје, е приватно, независно и невладино претпријатие формирано 1989 год.
  Претпријатието е сместено во сопствен деловен простор, соодветно опремен за консултантска, лабораториска и инспекциска дејност, во централното градско подрачје на Скопје.
  Во “МАККОНТРОЛ” е вработен високо стручен кадар (од различен профил) со долгогодишно работно искуство во контрола на стоки и консалтинг.

 •  МАККОНТРОЛ има :
  1. воспоставено систем за управување со квалитет, според стандардот ISO 9001, сертификуван од едно од најреномираните сертификациони тела во светот “SGS”,
  2. акредитирана лабораторија, според стандардот ISO 17025, сертификувана од страна на Институтот за Акредитација на Р.М. (ИАРМ),
  3. овластување за вршење на контрола на квалитетот на конзерви од месо, преработки од овошје и зеленчук и вишна, добиено од страна на Министерството за Економија на РМ (Сл.весник на РМ Бр.41/02).

  Тим кој гарантира успех.

Макконтрол ги врши следните услуги :

Консалтинг

an image Консултантски услуги при воспоставување, примена, одржување и постојано подобрување на поединечните и/или интегрираните системи за менаџмент, во сите области на процесно производство, јавен сектор и услуги.

Лабораториски испитувања

an image Лабораторијата на МАККОНТРОЛ е акредитирана согласно стандардот ИСО 17025 од страна на ИАРМ. Воспоставените методи на лабораториски испитувања, се во согласност со методите пропишани во меѓународните и националните стандарди.

Инспекција на стоки

an image Инспекциските услуги, МАККОНТРОЛ ги извршува во согласност со стандардот ИСО 17020.